Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51933
Title: Công văn số 12184/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông vận tải cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về tình hình hoạt động của 06 cụm cảng biển Việt Nam trong 5 năm (2013-2018)
Authors: Bộ Giao thông vận tải
Keywords: 12184/BGTVT-KHĐT
Cụm cảng biển
Cảng biển
Abstract: Cung cấp thông tin, số liệu về tình hình hoạt động của 06 cụm cảng biển Việt Nam trong 05 năm, từ năm 2013 đến năm 2018 với các nội dung cụ thể về vị trí chiến lược của từng cụm cảng, tổng vốn đầu tư NN và năm bắt đầu hoạt động cho từng cụm cảng, công suất thiết kế từng cụm cảng, thực tế khai thác cảng từ 2013-2018, so hàng hoá thông qua năm 2017 với công suất thiết kế, tổng số thu của từng cụm cảng.
Issue Date: 2018-10-26
Extent: 6 trang kèm phụ lục, pdf.
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • 12184-BGTVT-KHDT 6 cum cang bien VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,82 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.