Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51954
Title: Công văn số 6830/BTC-VP của Bộ Tài chính cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về tình hình hoạt động của các Quỹ do Bộ Tài chinh
Authors: Bộ Tài chính
Keywords: 6830/BTC-VP
Quỹ tích luỹ trả nợ
Quỹ hỗ trợ, sắp xếp và phát triển doanh nghiệp
Quỹ bình ổn xăng dầu
Bình ổn giá
Xăng dầu
Abstract: Cung cấp thông tin tới các vị Đại biểu Quốc hội về hoạt động của các quỹ do Bộ Tài chính quản lý. Về việc này, Bộ Tài chính đã xây dựng các báo cáo cụ thể: 1. Tình hình hoạt động của Quỹ tích lũy trả nợ. 2. Tình hình hoạt động của Quỹ hỗ trợ, sắp xếp và phát triển doanh nghiệp. 3. Tình hình hoạt động của Quỹ bình ổn xăng dầu.
Issue Date: 2018-06-11
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 16 trang kèm phụ lục, pdf.
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6830-BTC-VP cac quy do BTC quan ly.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 19,47 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.