Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52051
Title: Kinh nghiệm thu hút, tuyển dụng, trọng dụng và đào tạo người tài ở một số quốc gia - một số gợi mở cho Việt Nam
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Thu hút
Tuyển dụng
Trọng dụng
Người có tài năng
Abstract: Chuyên đề trình bày khái quát về người tài; kinh nghiệm của một số quốc gia trong thu hút, tuyển dụng, trọng dụng và đào tạo người tài; gợi mở một số vấn đề cho Việt Nam.
Issue Date: 2019-10
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 19 trang; pdf.
Language: vi
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.