Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/52051
Title: Điều kiện lao động và sử dụng lao động đối với lao động giúp việc gia đình: Thực trạng và kiến nghị
Authors: Nguyễn Hiền Phương
Keywords: Pháp luật
Pháp luật lao động
Điều kiện lao động
Lao động giúp việc gia đình
Description: Thông qua việc bình luận và đánh giá thực tiễn thực hiện các quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động và tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với lao động giúp việc gia đình. Bài viết đề xuất những kiến nghị hoàn thiện pháp luật nhằm bảo vệ lao động giúp việc gia đình, trong tương quan bình đẳng và phù hợp với lao động khác, có tính đến đặc điểm riêng của công việc. Bên cạnh đó, bài viết cũng đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định pháp luật về điều kiện lao động và điều kiện sử dụng lao động đối với lao động giúp việc gia đình.
Publisher: Tạp chí Dân chủ & Pháp luật
Issue Date: 2018-02
Type: Tạp chí
Format: pdf
Extent: 6 trang
Source: Tạp chí Dân chủ & Pháp luật Số 2 (311) – 2018
Right: Tạp chí Dân chủ & Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • b1313797-29ad-4396-936a-f2f8fe8139bc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,42 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.