Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52058
Title: Hoàn thiện chế định hợp đồng BOT trong lĩnh vực giao thông
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Hợp đồng BOT
Giao thông
Chế định hợp đồng BOT
Abstract: Chuyên đề trình bày về thực trạng chế định hợp đồng BOT trong lĩnh vực giao thông và đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện chế định hợp đồng BOT trong lĩnh vực này.
Issue Date: 2019-10
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 17 trang; pdf.
Language: vi
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.