Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52063
Title: Những vấn đề cơ bản đặt ra trong việc xây dựng Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Luật đầu tư
Xây dựng Luật đầu tư
Đối tác công tư
Abstract: Chuyên đề trình bày những yêu cầu đặt ra cho việc xây dựng Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư (trong bối cảnh quốc tế và trong nước) và đề xuất một số vấn đề cần hoàn thiện trong dự án Luật này.
Date Created: 2010-10
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 11 trang; pdf.
Language: vi
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.