Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52064
Title: Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước
Authors: Đỗ Kiến Vọng
Keywords: Quản lý nhà nước
Đấu thầu
Đấu thầu mua sắm công
Abstract: Quản lý nhà nước về đấu thầu mua sắm công là sự tác động của Nhà nước đối với lĩnh vực đấu thầu mua sắm công một cách có tổ chức, bằng quyền lực và ý chí của Nhà nước, thông qua bộ máy nhà nước làm thành hệ thống tố chức đế điều khiển quan hệ xã hội và hành ví hoạt động của các cá nhân, tổ chức tham gia trong lĩnh vực đấu thầu mua sắm công nhằm đạt được mục tiêu kinh tế - xã hội nhất định.
Issue Date: 2018-03
Type: Tạp chí
Extent: 5 trang; pdf.
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 03/2018
Language: vi
Right: Tạp chí Quản lý nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • B15-QLNN 3.18-htctqlnnvedauthau.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,86 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.