Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52142
Title: Những vấn đề cơ bản của Luật Hợp tác xã năm 2003
Authors: Vụ Công tác lập pháp
Keywords: Luật Hợp tác xã
Hợp tác xã
Xã viên
Đăng ký kinh doanh
Abstract: Nêu sự cần thiết cần sửa đổi cơ bản luật Hợp tác xã năm 2003; những vấn đề chung; Thành lập và đăng ký kinh doanh; xã viên; tổ chức và quản lý HTX; tài sản và tài chính của HTX; tổ chức lại, giải thể, phá sản HTX; liên hiệp và liên minh HTX; quản lý NN đối với HTX.
Publisher: H.: Tư pháp
Issue Date: 2003
Type: Sách
Extent: 144 trang, pdf.
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luat Hop tac xa.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 123,46 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.