Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52187
Title: Phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý nhà nước - Góc nhìn từ một số quốc gia trên thế giới
Authors: Nguyễn Thị Thu Hòa
Keywords: Phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý nhà nước
Liên minh nghị viện thế giới năm 2014
Quản lý nhà nước
Abstract: Bài viết trình bày những yếu tố ảnh hưởng đến việc phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý nhà nước ở một số quốc gia trên thế giới. Từ đó rút ra những giá trị tham khảo cho Việt Nam.
Publisher: Học viện Hành chính quốc gia
Issue Date: 2018-10
Type: Bài trích
Extent: 04 trang, trang 108 - trang 111, pdf.
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước số 273 (10/2018)
Language: vi
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • B28-QLNN 10.18-phunuthamgialanhdao.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,57 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.