Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52192
Title: Cải cách bộ máy hành chính nhà nước - Thực trạng và các nhiệm vụ đặt ra hiện nay
Authors: Văn Tất Thu
Keywords: Cải cách hành chính
Cải cách bộ máy hành chính nhà nước
Nhiệm vụ
Bộ máy hành chính nhà nước
Abstract: Hoàn thiện bộ máy hành chính là nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm của cải cách hành chính, ưu điểm lớn nhất trong cài cách, kiện toàn bộ máy hành chính đã xác định đúng các chủ trương, giải pháp làm cho bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn như: tách quản lý hành chính nhà nước với quản lý sản xuất - kinh doanh; tách cơ quan hành chính công với đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công để có cơ chế quản lý phù hợp; đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền, trách nhiệm giữa trung ương (Chính phủ, các bộ, ngành trung ương) với chính quyền cấp tỉnh, giữa các cấp chính quyền địa phương; xã hội hóa các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công; tổ chức bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực.
Issue Date: 2018-05
Type: Bài trích
Extent: 6 trang; pdf.
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 268 (05/2018)
Language: vi
Right: Tạp chí Quản lý nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • B6-QLNN 5.18-ccbmhcnn.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,43 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.