Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52196
Title: Hoàn thiện thể chế quản lý cán bộ, công chức và công vụ ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn Minh Sản
Keywords: Cán bộ, công chức
Thể chế quản lý cán bộ, công chức và công vụ
Luật cán bộ, công chức
Abstract: Trong điêu kiện đẩy mạnh cải cách nền hành chính nhà nước và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, hệ thống thể chế quản lý cán bộ công chức và công vụ có vai trò vô cùng quan trọng. Để tiếp tục cài cách chế độ công chức, công vụ, xây dựng một nền hành chính trong sạch, hiệu lực, hiệu quả phù hợp với xu hướng chuyển đổi sang nền hành chính phục vụ, việc hoàn thiện thể chế quàn lý cán bộ, công chức và công vụ là yêu cầu cấp thiết.
Issue Date: 2018-05
Type: Bài trích
Extent: 5 trang; pdf.
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 268 (5/2018)
Language: vi
Right: Tạp chí Quản lý nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • B9-QLNN 5.18-htthecheqlcanbocc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.