Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52221
Title: Công tác quản lý nhà nước đối với hội quần chúng ở nước ta hiện nay
Authors: Lương Thị Hải Yến
Keywords: Quản lý nhà nước
Hội quần chúng
Lợi ích hợp pháp
Abstract: Hội quần chúng ở nước ta hiện nay rất phong phú và đa dạng. Các hội đã phát huy được vai trò, chức năng của mình, trở thành một lực lượng quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy sự công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đáp ứng yêu cầu hội nhập. Chính vì vậy, cần sớm có những giải pháp hoàn thiện pháp luật về công tác quản lý nhà nước đối với hội quần chúng ở nước ta, đảm bảo chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Publisher: Học viện Hành chính quốc gia
Issue Date: 2018-11
Type: Bài trích
Extent: 04 trang, trang 58 - trang 61, pdf.
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước số 274 (11/2018)
Language: vi
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • B14-QLNN 11.18-ctqlnnvshoatdogquanchug.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,63 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.