Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52240
Title: Tiếp tục tổ chức, sắp xếp bộ máy hành chính nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW
Authors: Nguyễn Thị Phượng
Keywords: Bộ máy hành chính
Nghị quyết số 18-NQ/TW
Quản lý nhà nước
Tinh giản biên chế
Bộ máy hành chính nhà nước
Abstract: Từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đất nước tới nay, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết về xây dựng tổ chức bộ máy quản lý nhà nước nói chung, cơ quan quản lý hành chính nhà nước nói riêng và đã đạt được những kết quả quan trọng trong việc phát triển và hội nhập. Tuy nhiên, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý nhà nước vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối, làm tăng chi tiêu ngân sách, trong khi đó, hiệu lực, hiệu quả hoạt động vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới. Điều đó, đòi hỏi phải tiếp tục tổ chức sắp xếp bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hiệu quả theo tinh ứiân Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.
Issue Date: 2018-06
Type: Bài trích
Extent: 6 trang; pdf.
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 269 (06/2018)
Language: vi
Right: Tạp chí Quản lý nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • B5-QLNN 6.18-tttcsxbmhanhchinhnc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,41 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.