Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52270
Title: Tham nhũng trong khu vực tư và hoàn thiện khung pháp lý phòng, chống tham nhũng
Authors: Lê Quang Kiệm
Keywords: Tham nhũng
Khung pháp lý phòng, chống tham nhũng
Khu vực tư
Abstract: Hiện nay, trên thế giới có nhiều khái niệm khác nhau về tham nhũng, nhưng vẫn chưa có một khái niệm, định nghĩa chung về tham nhũng. Ở Việt Nam, Luật Phòng, chống tham nhũng ghi rõ: "Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi". Tham nhũng trong khu vực tư là một khái niệm còn khá mới ở Việt Nam. Bài viết của tác giả sẽ góp phần làm rõ hơn về hành vi và tính chất của loại hình tham nhũng này.
Publisher: Học viện Hành chính quốc gia
Issue Date: 2018-12
Type: Tạp chí
Extent: 05 trang, trang 24 - trang 28, pdf.
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước số 275 (12/2018)
Language: vi
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • B6-QLNN12.18.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,41 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.