Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52324
Title: Bầu cử và tự ứng cử
Authors: Nguyễn Đăng Dung
Keywords: Bầu cử
Bầu cử tự do
Tự ứng cử
Hiến pháp
Chính phủ dân chủ
Abstract: Bầu cử là một chế định trọng tâm của các chính phủ dân chủ. Trong một chế độ dân chủ, quyền lực của nhà nước chỉ được thực thi khi có sự nhất trí của người dân. Cơ chế căn bản để chuyển sự nhất trí đó thành quyền lực nhà nước là tổ chức bầu cử tự do và công bằng.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 08 (312) T4/2016
Language: vi
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_2016_CVv213S082016003.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 646,03 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.