Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52437
Title: Nhận thức của cư dân về biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng
Authors: Nguyễn Minh Nhựt
Keywords: Thành phố Hồ Chí Minh
Biến đổi khí hậu
Ứng phó
Dựa vào cộng đồng
Abstract: Bài viết đánh giá nhận thức của người dân, cộng đồng, tiêu biểu cho các cư dân ven biển ở các quốc gia Đông Nam Á về biến đổi khí hậu (BĐKH) dựa trên kết quả khảo sát thực địa bằng phương pháp phỏng vấn bảng hỏi, phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm tập trung. Nhận thức của người dân về sự tham gia của cộng đồng trong ứng phó BĐKH được phân tích dựa trên sự cần thiết, mức độ sẵn sàng và nguyện vọng của người dân tham gia ứng phó BĐKH trên địa bàn huyện cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh.
Issue Date: 2019-02
Type: Bài trích
Extent: 9 trang; tr.75-83; pdf.
Method: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á số 02/2019
Language: vi
Right: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • B9-NCDNA2.2019-biendoikhihau.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,72 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.