Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52543
Title: Giới thiệu chính sách, pháp luật về thanh niên của các quốc gia trên thế giới
Authors: Viện Nghiên cứu thanh niên
Keywords: Thanh niên
Chính sách
Luật thanh niên
UNESCO
Abstract: Báo cáo cung cấp thông tin về tình hình xây dựng chính sách, pháp luật về thanh niên của các quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong xây dựng Luật Thanh niên sửa đổi.
Issue Date: 2019
Type: Báo cáo
Extent: 84 trang; pdf
Method: Viện Nghiên cứu thanh niên, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Language: vi
Right: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10e. Baosao cao chinh sach quoc te.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,28 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.