Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52593
Title: Phát biểu khai mạc Hội thảo về tổ chức và hoạt động của Ban thư ký Quốc hội và Văn phòng Quốc hội theo Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014
Authors: Văn phòng Quốc hội
Keywords: Hội thảo
Tổ chức
Hoạt động
Ban thư ký
Văn phòng Quốc hội
Quốc hội
Abstract: Năm 2014, Quốc hội đã thông qua Luật tổ chức Quốc hội với nhiều sửa đổi quan trọng, trong đó lần đầu tiên Luật đã quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan giúp việc của Quốc hội và người đứng đầu bộ máy giúp việc của Quốc hội. Tổng thư ký Quốc hội do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, có trách nhiệm tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội, ủy ban thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội. Giúp việc cho Tổng thư ký Quốc hội là Ban thư ký.
Issue Date: 2015-05-15
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 3 trang; pdf.
Method: Hội thảo về tổ chức và hoạt động của Ban thư ký Quốc hội và Văn phòng Quốc hội theo Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 ngày 5 tháng 5 năm 2015
Language: vi
Right: Hội thảo về tổ chức và hoạt động của Ban thư ký Quốc hội và Văn phòng Quốc hội theo Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT1- Phat bieu khai mac.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.