Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52596
Title: Quy định về phân công nhiệm vụ của Văn phòng Hạ nghị viện
Authors: Quốc hội Nhật Bản
Keywords: Hạ nghị viện
Văn phòng Hạ nghị viện
Nhật Bản
Abstract: Bài viết trình bày Văn phòng Hạ nghị viện Nhật Bản bao gồm một Phòng chín Vụ và một Cục sau đây: 1. Phòng Thư ký; 2. Vụ Nghị sự; 3. Vụ ủy viên; 4. Vụ Biên bản; 5. Vụ Cảnh vệ; 6. Vụ Tổng hợp; 7. Vụ Quản lý; 8. Vụ Quốc tế; 9. Nhà Truyền thống; 10. Văn phòng Ban thẩm định Hiển pháp; 11 .Cục khảo sát - Điều tra.
Issue Date: 1948-09-08
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 24 trang; pdf.
Method: Hội thảo về tổ chức và hoạt động của Ban thư ký Quốc hội và Văn phòng Quốc hội theo Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 ngày 5 tháng 5 năm 2015
Language: vi
Right: Hội thảo về tổ chức và hoạt động của Ban thư ký Quốc hội và Văn phòng Quốc hội theo Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT4- Van phong Ha Nghi vien.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 29,91 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.