Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52600
Title: Bàn về mối quan hệ công tác giữa văn phòng Quốc hội với Ban thư ký, các cơ quan Quốc hội và các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014.
Authors: Bùi Ngọc Thanh
Keywords: Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Luật tổ chức Quốc hội năm 2014
Ban Thư ký
Abstract: Bài viết trình bày về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Quốc hội; Ủy ban thường vụ Quốc hội; Ban thư ký thuộc Văn phòng Quốc hội theo Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014.
Issue Date: 2015-05-15
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 7 trang; pdf.
Method: Hội thảo về tổ chức và hoạt động của Ban thư ký Quốc hội và Văn phòng Quốc hội theo Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 ngày 15 tháng 5 năm 2015
Language: vi
Right: Hội thảo về tổ chức và hoạt động của Ban thư ký Quốc hội và Văn phòng Quốc hội theo Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT11- Qhe cong tac giua VPQH va Ban Thu ky.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,26 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.