Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/52610
Title: Kiểm soát, ngăn chặn "nhóm lợi ích" ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn Văn Chung
Keywords: Kiểm soát
Ngăn chặn
Nhóm lợi ích
Việt Nam
Description: Trong thời gian gần đây, nhiều bài viết, đề tài nghiên cứu đã bước đầu sáng tỏ, nhất là trên phương diện lý luận một số vấn đề về "nhóm lợi ích", nhưng vẫn chưa phản ánh được đầy đủ đặc điểm, bản chất, phương thức tác động, nguyên nhân hình thành "nhóm lợi ích". Chính vì vậy, việc tiếp tục làm sáng tỏ những vấn đề trên sẽ góp phần nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn tác động để ra các giải pháp kiểm soát ngăn chặn cỏ hiệu quả "nhóm lợi ích " ở Việt Nam hiện nay.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 7 trang
Source: Tạp chí Cộng sản số 937 (tháng 3 năm 2020)
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • 474d7540-89c8-4fc4-b823-0b89720cfca7.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,23 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.