Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52617
Title: Phát triển nguồn nhân lực du lịch cho các tỉnh trung du, miền núi Bắc Bộ
Authors: Nguyễn Mạnh Hùng
Keywords: Phát triển nguồn nhân lực
Trung du, miền núi Bắc bộ
Nhân lực du lịch
Nguồn nhân lực
Du lịch
Abstract: Luận án trình bày ba nội dung đánh giá phát triển nguồn nhân lực du lịch được xác định gồm: tăng trưởng về số lượng, phát triển về cơ cấu và phát triển về chất lượng nguồn nhân lực du lịch. Trong đó việc phát triển chất lượng của nguồn nhân lực du lịch qua các yếu tố: kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, sức khỏe,...Hệ thống hóa làm rõ các hoạt động phát triển nguồn nhân lực du lịch gồm: Quản lý nhà nước đối với phát triển nguồn nhân lực du lịch; Thu hút nguồn nhân lực du lịch; Đào tạo bồi dưỡng và nâng cao chất lượng và Liên kết hợp tác phát triển nguồn nhân lực du lịch. Đồng thời, luận án cũng đã phân tích được các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển nguồn nhân lực du lịch theo 3 nhóm yếu tố, gồm: nhóm các yếu tố thuộc về môi trường vĩ mô; nhóm các yếu tố môi trường ngành; và nhóm các yếu tố thuộc về doanh nghiệp và bản thân người lao động.
Advisor: Bùi Xuân Nhàn
Nguyễn Viết Thái
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 224 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luߦ¡n +ín tiߦ+n s-¬ th+íng 04.2019 ssau k+¡n (2).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,99 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • T+¦m tߦ»t Luߦ¡n +ín Tiߦ+ng Viß+çt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 279,24 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • T+¦m tߦ»t Luߦ¡n +ín Tiߦ+ng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 238,39 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.