Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/52629
Title: Phòng ngừa tội tham ô tài sản ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Authors: Nguyễn Thị Hương
Keywords: Tham ô tài sản
Phòng ngừa tội tham ô tài sản
Việt Nam
Description: Luận án đã xác định và giải thích được năm nhóm nguyên nhân của tội tham ô tài sản, trong đó đặc biệt làm rõ cơ chế tác động của các nhóm nguyên nhân này làm phát sinh và gia tăng tội tham ô tài sản ở Việt Nam giai đoạn 2010-2019. Luận án đã đề xuất được các nhóm biện pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội tham ô tài sản ở Việt Nam trong thời gian tới. Đó là các nhóm biện pháp quan trọng hướng tới việc khắc phục những hạn chế được xác định là nguyên nhân cơ bản của tội tham ô tài sản trong các lĩnh vực: Tổ chức và quản lý nhà nước; công tác bổ nhiệm, quản lý và đánh giá cán bộ; hoạt động tuyên truyền và giáo dục pháp luật; hoạt động phát hiện và xử lý tội tham ô tài sản; hạn chế hoặc có thể triệt tiêu đặc điểm tâm lý tiêu cực ở một bộ phận người có chức vụ, quyền hạn. Đặc biệt, Luận án đã phân tích và làm rõ tác động phòng ngừa của các nhóm biện pháp này trong việc làm hạn chế hoặc loại trừ các nhóm nguyên nhân của tội tham ô tài sản nhằm thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về phòng, chống tham nhũng nói chung và tội tham ô tài sản nói riêng.
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Format: pdf
Extent: 229 trang
Source: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Right: Trường Đại học Luật Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • 44cc3573-b638-4829-b863-9db756fbae57.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,44 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.