Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/52637
Title: Quan hệ biện chứng giữa công tác biên giới và phát triển kinh tế - xã hội: Một số vấn đề lý luận
Authors: Tôn Sinh Thành
Keywords: Quan hệ biện chứng
Trung Quốc
Trường Sa
Công tác biên giới
Hoàng Sa
Việt Nam
Vấn đề lý luận
Phát triển Kinh tế - Xã hội
Description: Bài viết này sẽ xem xét mối quan hệ biện chứng giữa biên giới và kinh tế. Trước hết, bài viết sẽ mổ xẻ những nội hàm kinh tế của khái niệm biên giới, khu vực biên giới, sau đó sẽ phân tích ý nghĩa kinh tế của công tác biên giới từ giai đoạn hoạch định biên giới tới quản lý biên giới. Bài viết cũng sẽ xem xét công tác biên giới trong mối quan hệ biện chứng giữa an ninh và phát triển đặt trong bối cảnh toàn cầu hóa.
Issue Date: 2018-6-4
Type: Tiêu điểm
Coverage: 15 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5244374557235395952368663806539527432.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 369,45 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.