Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/52643
Title: Tham vọng của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông: Một trật tự hàng hải hợp pháp liệu có khả thi?
Authors: Katherine Morton
Keywords: UNCLOS
ASEAN
Trung Quốc
Tham vọng
Mỹ
Công ước Luật biển
Biển Đông
Trật tự hàng hải
Description: Tầm quan trọng của khu vực biển Đông từ xưa đến nay thể hiện sự cấp thiết trong việc thành lập nên một cơ chế chính trị đảm bảo an ninh và thiết lập trật tự hàng hải, nhưng nỗ lực này đã bị cản trở bởi các cuộc xung đột dân tộc, sự cạnh tranh các chiến lược trên biển và sự mất lòng tin giữa các quốc gia.
Type: Tài liệu dịch
Coverage: 36 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 163498305462866867448281695551362173988.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,44 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.