Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/52721
Title: Môt vài khía cạnh pháp lý trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc trước Tòa trọng tài theo Phụ lục VII Công ước Liên hợp Quốc về Luật biển
Authors: Phạm Lan Dung
Keywords: Philippines
Công ước Liên hợp quốc
Tòa trọng tài
Trung Quốc
Khía cạnh pháp lý
Luật biển
Description: Bài viết đi sâu phân tích các vấn đề liên quan đến quy chế pháp lý của các thực thể được Philippines đề cập trong Bản Tuyên bố khởi kiện của mình. Bài viết kết thúc bằng việc đưa ra một vài nhận xét về các tác động của phán quyết trọng tài đối với các tranh chấp ở Biển Đông.
Issue Date: 2015
Type: Tiêu điểm
Coverage: 22 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 56737449511877219301651309808271787890.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,89 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.