Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/52839
Title: Biển Đông: Hợp tác vì An ninh và Phát triển Khu vực
Authors: Hasjim Djalal
Keywords: Biển Đông
Phát triển khu vực
An ninh
Hợp tác
Trung Quốc
ASEAN
Description: Bài viết nêu lên những mặt tích cực trong cách tiếp cận vấn đề Biển Đông qua kênh 2 thông qua các hội thảo, dự án hợp tác khoa học…Một số bài học kinh nghiệm mà tác giả rút ra thông qua 20 năm quản lý tiến trình Hội thảo về Biển Đông (SCSW) có thể được cân nhắc, xem xét áp dụng như một giải pháp tăng cường hợp tác, ngăn ngừa xung đột tại Biển Đông
Issue Date: 2018-6-12
Type: Báo cáo
Coverage: 11 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 65753496721844364226698396055296035179.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 342,86 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.