Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52940
Title: Nguyên tắc phân công, phối hợp và kiểm soát giữa cơ quan lập pháp và cơ quan hành pháp qua các bản Hiến pháp Việt Nam
Authors: Trần Ngọc Đường
Keywords: Cơ quan lập pháp
Cơ quan hành pháp
Kiểm soát quyền lực
Hiến pháp Việt Nam
Abstract: Quyền lực nhà nước thường được lượng hóa bằng các quy định của Hiến pháp để phân định nhiệm vụ quyền hạn của các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Việc ghi nhận và phát triển nguyên tắc phân công, phối hợp và kiểm soát giữa cơ quan lập pháp và cơ quan hành pháp qua các bản Hiến pháp gắn với đặc điểm bối cảnh lịch sử của đất nước trong từng giai đoạn tương ứng các bản Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992 và năm 2013
Issue Date: 2019
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 10 tr., tr.3-12; pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 11(387) T6/2019
Language: vi
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP 6.19-B1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 15,96 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.