Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53113
Title: Khơi dậy tiềm năng từ đất đai để doanh nghiệp kinh doanh phát tiển -góp ý kiến nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đaivà dự án luật sửa đổi luật đất đai năm 2013.
Authors: Doãn Hồng Nhung
Keywords: Pháp luật
Luật đất đai
Abstract: Bài viết góp ý cho Nghị định quy định về tập trung tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp và Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết Luật đất đai.
Publisher: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2019-11-25
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Method: Hội thảo "Lấy ý kiến doanh nghiệp các Dự thảo Nghị định về đất đai" ngày 25/11/2019
Language: vi
Right: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.