Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53198
Title: Dạy học xác suất thống kê ở các trường đại học trong quân đội theo hướng tăng cường rèn luyện kỹ năng siêu nhận thức cho học viên
Authors: Lê Bình Dương
Keywords: Dạy học
Xác suất thống kê
Trường Đại học trong quân đội
Abstract: Hệ thống hoá các quan niệm về SNT, thống nhất quan điểm về SNT, KN SNT, làm rõ các KN SNT cụ thể, phân biệt giữa NT và SNT ở một số khía cạnh, làm rõ một số biểu hiện của HV có KN SNT. Đưa ra quan niệm rèn luyện KN SNT; DH theo hướng tăng cường rèn luyện KN SNT; Quy trình, cách tổ chức DH toán theo hướng tăng cường rèn luyện KN SNT cho HV.
Advisor: Trần Luận, Phan Thị Luyến
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 212 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
 • Le Binh Duong - Luan an.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,68 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LeBinhDuongTomtatTV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 654,86 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LeBinhDuongTomtatTA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 593,89 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LeBinhDuong thong tin TV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 324,04 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LeBinhDuong thong tin TA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 106,23 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.