Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53228
Title: Tiêu chí hoàn thiện pháp luật về đầu tư, khai thác công trình giao thông theo hình thức hợp đồng BOT
Authors: Võ Thị Hồng Lan, Nguyễn Như Chính
Keywords: Pháp luật
Đầu tư
Công trình giao thông
Hợp đồng BOT
BOT
Abstract: Xác định tiêu chỉ hoàn thiện pháp luật về đầu tư, khai thác công trình giao thông theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (hơp đồng BOT) có ý nghĩa hết sức quan trọng cả lý luận và thực tiễn trong đời sống kinh tế - xã hội hiện nay. Trong bài viết, tác giả sẽ bàn luận sâu hơn về vấn đề này.
Issue Date: 2019-05
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, tr 24-28, pdf.
Method: Tạp chí Dân chủ và pháp luật, xây dựng Pháp luật, số 5 (326) -2019.
Language: vi
Temporal: Tạp chí Dân chủ và pháp luật, xây dựng Pháp luật, số 5 (326) -2019.
Right: Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • DCPL 5.19-B5 Hthien pl ve dtu, kthac cong trinh gthong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,97 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.