Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53261
Title: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng đào tạo nâng cao tay nghề theo pháp luật Việt Nam
Authors: Lê Văn Đức
Keywords: Bồi thường thiệt hại
Hợp đồng
Hợp đồng đào tạo
Việt Nam
Abstract: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong quan hệ lao động là trách nhiệm pháp lý phát sinh một bên trong quan hệ lao động có hành vi trực tiếp hay gián tiếp vi phạm nghĩa vụ, gây thiệt hại cho bên kia nhằm khôi phục tình trạng tài sản bù đắp tổn thất về tinh thần, sức khỏe cho người bị thiệt hại. Trách nhiệm này có thể được pháp luật quy định hoặc do các bên thỏa thuận. Bài viết này nghiên cứu về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng đào tạo nâng cao tay nghề theo pháp luật Việt Nam.
Issue Date: 2019-06
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, tr 43-53,pdf.
Method: Tạp chí Dân chủ và pháp luật, xây dựng pháp luật, số 6 (327)-2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • DCPL 6.19-B8 Trach nhiem bthuong thiet hai do VPHD.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,47 MB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.