Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53355
Title: Đánh giá hiệu quả kinh doanh của các công ty chứng khoán Việt Nam thông qua các chỉ tiêu sinh lời
Authors: Nguyễn Phương Anh
Keywords: Chứng khoán
Kinh doanh
Công ty chứng khoán
Việt Nam
Chi tiêu sinh lời
Sinh lời
Description: Bài viết thực hiện phân tích các chỉ tiêu tỷ suất sinh lời bao gồm ROA, ROE và ROS của 71 công ty chứng khoán (CTCK) là thành viên Sở giao dịch chứng khoán ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó hiệu quả kinh doanh đánh (HQKD) của các CTCK trong giai đoạn 2013-2019. HQKD của các CTCK trong giai đoạn này được đánh giá là cao hơn và ổn định hơn giai đoạn trước tái cấu trúc các CTCK. Đồng thời, nếu so sánh với các nước trong khu vực Đông Nam Á và khu vực châu Á thì HQKD của các CTCK Việt Nam là ở mức khả quan. Tuy nhiên, nếu xét nhiều riêng từng CTCK thì vẫn còn một số CTCK có tỷ suất sinh lời rất thấp, thậm chí mang giá trị âm liên tiếp năm, chứng tỏ HQKD còn yếu kém và cần có biện pháp để nâng cao HQKD trong thời gian tới.
Abstract: Bài viết thực hiện phân tích các chỉ tiêu tỷ suất sinh lời bao gồm ROA, ROE và ROS của 71 công ty chứng khoán (CTCK) là thành viên Sở giao dịch chứng khoán ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó hiệu quả kinh doanh đánh (HQKD) của các CTCK trong giai đoạn 2013-2019. HQKD của các CTCK trong giai đoạn này được đánh giá là cao hơn và ổn định hơn giai đoạn trước tái cấu trúc các CTCK. Đồng thời, nếu so sánh với các nước trong khu vực Đông Nam Á và khu vực châu Á thì HQKD của các CTCK Việt Nam là ở mức khả quan. Tuy nhiên, nếu xét nhiều riêng từng CTCK thì vẫn còn một số CTCK có tỷ suất sinh lời rất thấp, thậm chí mang giá trị âm liên tiếp năm, chứng tỏ HQKD còn yếu kém và cần có biện pháp để nâng cao HQKD trong thời gian tới.
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 3 trang
Source: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương số 571-tháng 8 năm 2020
Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương số 571-tháng 8 năm 2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9eceaf48-0eaf-47a1-8ab3-4241f7cb2ca3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,46 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.