Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53412
Title: Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc Việt Nam hiện nay.
Authors: Ngô Thị Hương
Keywords: Bản sắc văn hóa
Dân tộc thiểu số
Đông Bắc Á
Abstract: Luận án đã phân tích, làm rõ thực trạng của việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc; khái quát được những thành công và hạn chế trong giữ gìn, phát huy đó; Xác định nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan của cả thành công và hạn chế của việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc.
Advisor: Nguyễn Văn Huyên, Bùi Thị Thanh Hương
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 179 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUẬN ÁN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,63 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TÓM TẮT LA TIẾNG VIỆT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 632,77 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TÓM TẮT LA TIẾNG ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 458,57 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KẾT LUẬN MỚI TIẾNG VIỆT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 274,96 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KẾT LUẬN MỚI TIẾNG ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 84,8 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.