Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/53433
Title: Kế toán chi phí và tính giá thành dịch vụ đào tạo đại học tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Tài chính
Authors: Ngô Thị Thùy Quyên
Keywords: Bộ Tài chính
Kế toán chi phí
Dịch vụ đào tạo đại học
Cơ sở đào tạo
Description: Luận án đã khái quát những vấn đề cơ bản về: (i) dịch vụ đào tạo đại học công lập; (ii) chi phí, giá thành dịch vụ đào tạo đại học công lập và (iii) kế toán chí phí, tính giá thành dịch vụ đào tạo đại học công lập. Qua đó, chỉ ra những nhân tố tác động tới chi phí, giá thành dịch vụ đào tạo đại học công lập và kế toán chi phí, giá thành dịch vụ đào tạo đại học công lập. Đây chính là nền tảng quan trọng giúp tác giả thực hiện nghiên cứu chuyên sâu trong các chương tiếp theo của luận án.
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Format: pdf
Extent: 263 trang
Source: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Right: Học viện Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7b61f5d2-70ee-4401-8149-d4b93ffc381a.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,92 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.