Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/53523
Title: Pháp luật về hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất: Thực trạng và một số khuyến nghị
Authors: Đặng Công Tráng
Keywords: Thu hồi đất
Pháp luật
Nhà nước
Description: Với một nước nông nghiệp như Việt Nam thì vấn đề đất đai nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội. Đặc biệt khi đất nước ta đang trong giai đoạn phát triển nền kinh tế thị trường, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đất đai ngày càng trở nên có giá trị và được đem ra trao đổi trên thị trường, dùng làm tài sản bảo đảm trong quan hệ tín dụng với các ngân hàng, tổ chức tín dụng, nhà đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp để sản xuất kinh doanh. Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước. Chính vì tầm quan trọng đó nên Nhà nước đã quy định đất đai là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.
Issue Date: 2017-03-20
Type: Tài liệu tham khảo khác
Format: pdf
Extent: 10 trang
Source: Tạp chí Công thương
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • 888acf66-4181-401a-b2b5-bf8b461523f6.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 343,54 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.