Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53599
Title: Hoàn thiện pháp luật kinh tế, thương mại, đầu tư đáp ứng yêu cầu mới của hội nhập quốc tế
Authors: Lê Hồng Hạnh
Keywords: Các văn bản luật
Quan điểm chỉ đạo
Pháp luật kinh tế
Thương mại
Đầu tư
Cách tiếp cận hoàn thiện pháp luật
Phương thức hoàn thiện
Description: Bài viết đề xuất quan điểm chỉ đạo, cách tiếp cận, phương pháp hoàn thiện pháp luật kinh tế, thương mại, đầu tư và đưa ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật cụ thể trên một số lĩnh vực ở Việt Nam, nhằm đáp ứng yêu cầu mới của hội nhập quốc tế.
Abstract: Bài viết đề xuất quan điểm chỉ đạo, cách tiếp cận, phương pháp hoàn thiện pháp luật kinh tế, thương mại, đầu tư và đưa ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật cụ thể trên một số lĩnh vực ở Việt Nam, nhằm đáp ứng yêu cầu mới của hội nhập quốc tế.
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Coverage: 7 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9730460125692733233794178214451931783.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,19 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.