Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53666
Title: Báo cáo Thuyết minh Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
Authors: Bộ Thông tin và Truyền thông
Keywords: Doanh nghiệp
Pháp luật
Phát thanh
Truyền hình
Abstract: Báo cáo Thuyết minh Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình của Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp đối với Dự thảo Nghị định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình (sửa đổi) ngày 12/12/2018.
Publisher: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2018-12-12
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 13 trang, pdf
Method: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Language: vi
Right: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Truyền thông, Báo chí, Xuất bản

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bao-cao-thuyet-minh-ND-06.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 281,98 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.