Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53676
Title: Hội thảo Báo cáo Thực hiện Nghị quyết 19 và 35 về cải cách môi trường kinh doanh và phát triển doanh nghiệp – Góc nhìn từ doanh nghiệp
Authors: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Keywords: Hội thảo
Nghị quyết
Môi trường kinh doanh
Doanh nghiệp
Abstract: Tập hợp các bài viết của Hội thảo Báo cáo Thực hiện Nghị quyết 19 và 35 về cải cách môi trường kinh doanh và phát triển doanh nghiệp – Góc nhìn từ doanh nghiệp ngày 20/11/2018.
Publisher: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2018-11-20
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Method: Hội thảo Báo cáo Thực hiện Nghị quyết 19 và 35 về cải cách môi trường kinh doanh và phát triển doanh nghiệp – Góc nhìn từ doanh nghiệp ngày 20/11/2018
Language: vi
Right: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • 181120-VCCI-slide-tiếng-Việt.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,02 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.