Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53707
Title: Mức độ tương thích của pháp luật Việt Nam với các tiêu chuẩn quốc tế về chống lao động cưỡng bức
Authors: Lê Phú Hà
Keywords: Pháp luật
Việt Nam
Quốc tế
Lao động
Cưỡng bức
Lao động cưỡng bức
Abstract: Để đánh giá pháp luật Việt Nam về xóa bỏ lao động cưỡng bức cần có sự so sánh, đánh giá toàn diện với các chuẩn mực pháp luật quốc tế về chống lao động cưỡng bức. Công ước số 29 và Công ước số 105 cùa Tổ chức Lao động quốc tế được coi là hai văn kiện cơ bản về chống lao động cưỡng bức. Công ước số 29 được Hội nghị toàn thể thông qua ngày 28/6/1930 và Công ước số 105 được Hội nghị toàn thể thông qua ngày 25/6/1957. Hiện nay, Việt Nam đã gia nhập Công ước số 29 và đang nghiên cứu để xem xét việc gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động quốc tế.
Issue Date: 2019-02
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 4 (380) năm 2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • B2-NCLP2019-ChongLDcuongbuc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 15,9 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.