Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53716
Title: Báo cáo của Bộ Tư pháp của Hội thảo Pháp luật và thực tiễn về tiếp cận đất đai của doanh nghiệp tại Việt Nam
Authors: Bộ Tư pháp
Keywords: Báo cáo
Bộ Tư pháp
Pháp luật
Đất đai
Doanh nghiệp
Việt Nam
Abstract: Báo cáo của Bộ Tư pháp của Hội thảo Pháp luật và thực tiễn về tiếp cận đất đai của doanh nghiệp tại Việt Nam ngày 27/06/2018. Báo cáo gồm những nội dung chính sau: Việc lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương; Một số kết quả bước đầu của hoạt động rà soát; Những vấn đề cần xin ý kiến của doanh nghiệp.
Publisher: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2018-06-27
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 5 trang, pdf
Method: Hội thảo Pháp luật và thực tiễn về tiếp cận đất đai của doanh nghiệp tại Việt Nam ngày 27/06/2018
Language: vi
Right: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2.-BTP_Bao-cao-gui-VCCI.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 257,37 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.