Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53719
Title: Bảng rà soát những bất cập về pháp luật đất đai của Tập đoàn Điện lực Việt Nam của Hội thảo Pháp luật và thực tiễn về tiếp cận đất đai của doanh nghiệp tại Việt Nam
Authors: Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Keywords: Pháp luật
Rà soát
Bất cập
Đất đai
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Abstract: Bảng rà soát những bất cập về pháp luật đất đai của Tập đoàn Điện lực Việt Nam của Hội thảo Pháp luật và thực tiễn về tiếp cận đất đai của doanh nghiệp tại Việt Nam ngày 27/06/2018. Thực hiện yêu cầu của Bộ Tư pháp tại văn bản số 148/BTP-PLDSKT ngày 16/01/2018 và của Bộ Công Thương tại văn bản số 1398/BCT-PC ngày 22/02/2018 về việc rà soát những bất cập, chồng chéo, vướng mắc giữa các quy định của pháp luật liên quan đến việc tiếp cận đất đai của người dân và doanh nghiệp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam kính báo cáo Bộ Tư pháp và Bộ Công Thương kết quả rà soát cụ thể tại Phụ lục I và II kèm theo.
Publisher: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2018-06-27
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 8 trang, pdf
Method: Hội thảo Pháp luật và thực tiễn về tiếp cận đất đai của doanh nghiệp tại Việt Nam ngày 27/06/2018
Language: vi
Right: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5.-Tap-doan-dien-luc-vn.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 247,75 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.