Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/53741
Title: Thương mại dịch vụ - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Authors: Hồ Văn Tĩnh
Keywords: Thương mại dịch vụ
Thương mại quốc tế
WTO
Tự do hóa thương mại
Description: Có thể hiểu dịch vụ là toàn bộ các hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu nào đó của con người mà sản phẩm của nó tồn tại dưới hình thái phi vật thể.
Issue Date: 2006
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Coverage: 6 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • 64598985428071825343171661273558660795.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 87,04 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.