Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53767
Title: Nguyên tắc phân công, phối hợp và kiểm soát giữa cơ quan lập pháp và cơ quan hành pháp qua các bản Hiến pháp Việt Nam.
Authors: Trần Ngọc Đường
Keywords: Hiến pháp Việt Nam
Kiể soát quyền lực
Kiểm soát
Cơ quan lập pháp
Cơ quan hành pháp
Hiến pháp Việt Nam
Abstract: Trong chế độ dân chủ và pháp quyền xã hội chủ nghĩa thì quyền lực nhà nước không phải là quyền lực tự có của Nhà nước mà quyền lực được nhân dân ủy quyền và giao quyền. Vì thế, tất yếu nảy sinh đòi hỏi tự nhiên và chính đáng là phải kiểm soát quyền lực nhà nước. Quyền lực nhà nước thường được lượng hóa bằng các quy định của Hiến pháp để phân định nhiệm vụ quyền hạn của các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Việc ghi nhận và phát triển nguyên tắc phân công, phối hợp và kiểm soát giữa cơ quan lập pháp và cơ quan hành pháp qua các bản Hiến pháp gắn với đặc điểm bối cảnh lịch sử của đất nước trong từng giai đoạn tương ứng.
Issue Date: 2019-06
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 11 (387) T6/2019.
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCPL 11.19-B1 Ngtac phan cong phoi hop va kiem soat.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 15,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.