Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/53897
Title: Chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam và những vấn đề cần cải thiện
Authors: Nguyễn Viết Lợi
Keywords: Chất lượng
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Việt Nam
Description: Việt Nam bắt đầu thực hiện công cuộc đổi mới vào giữa tháng 12/1986. Một năm sau, Luật Đầu tư nước ngoài (ĐTNN) tại Việt Nam được ban hành. Bởi thế, hành trình thu hút ĐTNN của Việt Nam cũng gần như song trùng với hơn 3 thập kỷ đổi mới của nền kinh tế. Các thể chế, chính sách luôn được cập nhật, đổi mới để đáp ứng sự dịch chuyển không ngừng của xu hướng cung - cầu ĐTNN trên thế giới, cũng như năng lực tiếp nhận nguồn vốn ĐTNN của Việt Nam phù hợp và thích ứng với nhu cẩu vốn đẩu tư cho phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn. Bài viết tập trung phân tích, đánh giá sự thay đổi về thể chế, chính sách thu hút đầu tư ra các trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam theo từng giai đoạn, qua đó đưa định hướng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác FDI của Việt Nam trong thời gian tới.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 11 trang
Source: Tạp chí Kinh tế Tài chính Việt Nam, số 3/ tháng 06-2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Tài chính Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6d38c2b9-9e13-4e29-b424-a3967291b38c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 19,31 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.