Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53905
Title: Công ước số 120 về Vệ sinh trong thương mại và văn phòng, thông qua ngày 8/7/1964, Việt Nam phê chuẩn ngày 3/10/1994.
Keywords: Công ước
120
Vệ sinh
Thương mại
Văn phòng
1968
Việt Nam
1994
Abstract: Công ước số 120 về Vệ sinh trong thương mại và văn phòng thông qua ngày 8/7/1964, Việt Nam phê chuẩn ngày 3/10/1994 là sự thỏa thuận giữa các bên về vệ sinh trong thương mại và văn phòng, xét thấy các nội dung đó phù hợp với lợi ích của Việt Nam.
Issue Date: 1994-10-03
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 4 trang, pdf
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.