Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53909
Title: Công ước số 187 về cơ chế tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động (Thông qua ngày 15/6/2006, Việt Nam phê chuẩn và tham gia ngày 23/1/2014)
Keywords: Công ước
Công tác
An toàn
Vệ sinh lao động
Việt Nam
Abstract: Công ước số 187 về cơ chế tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động, thông qua ngày 15/6/2006, Việt Nam phê chuẩn và tham gia ngày 23/1/2014 đã thể hiện sự thỏa thuận giữa các bên về an toàn lao động, văn hóa an toàn và sức khỏe phòng ngừa trong đó có quyền về môi trường làm việc an toàn và lành mạnh được tôn trọng ở mọi cấp độ.
Issue Date: 2006-06-15
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 5 trang, pdf
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.