Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53913
Title: Công ước Viên về bảo vệ tầng ôzôn (Thông qua vào tháng 3/1985, Việt Nam tham gia ngày 26/4/1994)
Keywords: Công ước viên
Tầng ôzôn
Bảo vệ tầng ôzôn
Việt Nam
Abstract: Công ước Viên về bảo vệ tầng ôzôn được thông qua vào tháng 3/1985, Việt Nam tham gia ngày 26/4/1994 là sự thỏa thuận của các bên để bảo vệ sức khỏe con người và môi trường, cụ thể là bảo vệ tầng ô zôn.
Issue Date: 1994-04-26
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 13 trang, pdf
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.