Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53918
Title: Usaid Fisma annual reporting update - Fiscal year (FY) 2019 Overview
Other Titles: Báo cáo thường niên về Đạo luật an ninh mạng của USAID - Cái nhìn tổng thể trong năm tài chính 2019
Authors: USAID
Keywords: Report
Báo cáo
Overview
Tổng quan
An ninh mạng
Abstract: Nhìn chung, các chính sách, quy trình và thực tiễn bảo mật thông tin của USAID có hiệu quả mạnh mẽ. Tài liệu này cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn về những gì đã được báo cáo trước đây từ quý 1 đến quý 3, tổng quan về các hoạt động của Quý 4, danh sách các thành tựu của năm tài chính 2019 và mô tả các bước tiếp theo cho năm tài chính 2020.
Publisher: USAID.GOV
Issue Date: 2019
Type: Báo cáo
Extent: 3 trang, pdf
Method: https://www.usaid.gov/reports-and-data/fisma-quarterly-reporting-update/fy2019-q4
Language: en
Right: https://www.usaid.gov/reports-and-data/
Appears in Collections:Phân quyền - Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin

Files in This Item:
Thumbnail
  • FY2019_FISMAQuarterlyReport_Q4December_2019.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 266,89 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.