Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53922
Title: Shared interest: How usaid enhances u.s. economic growth
Other Titles: Chia sẻ lợi ích: Cách để USAID tăng cường sự tăng trưởng kinh tế của Mỹ
Authors: USAID
Keywords: Report
Báo cáo
Shared interest
Chia sẻ lợi ích
Economic growth
Tăng trưởng kinh tế
Abstract: Nội dung chính: 1. Sự tăng trưởng GDP và xuất khẩu của US từ năm 2007 – 2015 2. Bức tranh toàn cảnh về sự phát triển, thương mại, sự tang trưởng kinh tế và nghề nghiệp ở Mỹ 3. Cách USAID giúp US tăng trưởng kinh tế, tạo ra mặt hàng cho các công ty và nghề nghiệp cho người lao động 4. Hệ thống tài chính đặt nền tảng cho tăng trưởng kinh tế gồm: năng lượng, nông nghiệp, giáo dục, sức khỏe… 5. Cách các chương trình của USAID hỗ trợ Mỹ với các chuỗi cung ứng và nghề nghiệp 6. Các điều kiện thuận lợi cho thương mại
Publisher: USAID.GOV
Issue Date: 2018-06
Type: Báo cáo
Extent: 24 trang, pdf
Method: https://www.usaid.gov/documents/1870/shared-interest-how-usaid-enhances-us-economic-growth
Language: en
Right: https://www.usaid.gov/documents/
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • FINAL_Version_of_Shared_Interest_6_2018.PDF
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,25 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.