Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53929
Title: FY 2018 Annual performance report - FY 2020 Annual performance plan
Other Titles: Báo cáo tình hình hoạt động thường niên năm tài chính 2018 - Kế hoạch hoạt động cho năm tài chính 2020
Authors: USAID
Keywords: Report
Báo cáo
Plan
Kế hoạch
Abstract: Báo cáo trình bày chi tiết về hiệu suất của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ đối với các mục tiêu hằng năm. Báo cáo cũng bao gồm kế hoạch hiệu suất hằng năm, hiệu suất hằng năm, đặt mục tiêu hiệu suất cho năm tới và mục tiêu sơ bộ cho năm tiếp theo.
Publisher: USAID.GOV
Issue Date: 2019
Type: Báo cáo
Extent: 235 trang, pdf
Method: https://www.usaid.gov/results-and-data/progress-data/annual-performance-report
Language: en
Right: https://www.usaid.gov/results-and-data
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • FY_20_APP_FY_18_APR_FINAL_5-20-2019_508-Compliance_1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,52 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.